სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან თსსუ-ში მობილობით ჩარიცხვის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ

სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან თსსუ-ში მობილობით ჩარიცხვის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ

2019-2020 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან მობილობით ჩარიცხვის მსურველმა სტუდენტებმა  შესაბამის დეკანატში უნდა წარადგინონ  შემდეგი საბუთები:

1. მოტივირებული განცხადება სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის სახელზე;

2. საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

3. სრული ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან;

4. ვაჟებისათვის - სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

5. მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

6. ორი ფოტო (3X4, ელექტრონული ვერსიაც);

7.ცნობა შეფასებისა და საგამოცდო ეროვნული ცენტრიდან ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების შესახებ;

საბუთების წარდგენა შესაძლებელია 2019 წლის 9 სექტემბრის ჩათვლით!


დეტალებისთვის დაუკავშირდით სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურს ნომერზე :  032 2 54 25 85 .
ასევე, შესაბამის ფაკულტეტებს:

 • მედიცინის ფაკულტეტი: + 995 32 254 24 03 /06
 • სტომატოლოგიის ფაკულტეტი: + 995 32 254 24 01 /02
 • საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი: + 995 32 254 24 19
 • ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი: + 995 32 254 24 08
 • ფარმაციის ფაკულტეტი: + 995 32 254 24 36
 • საექთნო საბაკალავრო და პროფესიული პროგრამები: + 995 32 254 24 07


საბანკო რეკვიზიტები:

 • სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
 • სახელმწიფო ხაზინა
 • ბანკის კოდი TRESGE22
 • სახაზინო კოდი (ანგარიშის ნომერი) 708987289
 • საიდენტიფიკაციო კოდი 211328703


იხილეთ ბრძანება:

2019/2020 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო  უნივერსიტეტში   სხვა უმაღლესი  სასწავლებლებიდან  სტუდენტების მობილობის  ორგანიზაციულ -სამართლებრივი  ღონისძიებების განსაზღვრის  შესახებ