თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის   საარჩევნო კომისიის  განცხადება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის

 საარჩევნო კომისიის 
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 


2019 წლის 12  მარტს, ჩატარდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში მედიცინის საერთაშორისო ფაკულტეტის  წარმომადგენლების არჩევნები. 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში მედიცინის საერთაშორისო ფაკულტეტის  წარმომადგენლებად არჩეულ იქნენ:

1.ალექსანდრე თარაშვილი

2.ივანე ჩხაიძე

3.ლუიზა გაბუნია