კონკურსის შედეგები პროფესორის აკადემიური თანამდებობის და მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად

კონკურსის შედეგები პროფესორის აკადემიური თანამდებობის და მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად

კონკურსის შედეგები