მედიცინის ფაკულტეტზე მოსახვედრად მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • უცხო ენაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ქიმიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ფიზიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • მათემატიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)


დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკულ პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ინგლისური 80%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ქიმიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • მათემატიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ფიზიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 4)


სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე მოსახვედრად მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • უცხო ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)


საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტზე მოსახვედრად მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • უცხო ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)


საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მენეჯმენტის ფაკულტეტზე მოსახვედრად მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • უცხო ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)


ფარმაციის ფაკულტეტზე მოსახვედრად მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • უცხო ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 4)


ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტზე მოსახვედრად მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხო ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)


საექთნო საქმის ბაკალავრის (ექთანი) ქართულ-ავსტრიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოსახვედრად მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხო ენაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ბიოლოგიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ქიმიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ფიზიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • მათემატიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)


საექთნო საქმის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოსახვედრად მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია:


 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხო ენაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ბიოლოგიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ქიმიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ფიზიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • მათემატიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საბაკალავრო და  ერთსაფეხურიან პროგრამებზე მოსახვედრად საქართველოს მოქალაქე აბიტურიენტმა უნდა ჩააბაროს ერთიანი ეროვნული გამოცდები შემდეგ საგნებში: 

 • ქართული ენა და ლიტერატურა;
 • უცხო ენა;
 • ბიოლოგია;
 • მეოთხე არჩევითი საგანი –  ქიმია, ფიზიკა ან მათემატიკა.



მედიცინის ფაკულტეტზე მოსახვედრად მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ზოგად უნარებში 65%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხო ენაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ქიმიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ფიზიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • მათემატიკაში 70%+1 (კოეფიციენტი 5)

დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკულ პროგრამაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ზოგად უნარებში 65%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ინგლისური 80%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ბიოლოგიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ქიმიაში 70%+1 (კოეფიციენტი 5)

სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე მოსახვედრად მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო :

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ზოგად უნარებში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხო ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტზე მოსახვედრად მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ზოგად უნარებში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხო ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)

ფარმაციის ფაკულტეტზე მოსახვედრად მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ზოგად უნარებში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხო ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 2)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 5)


ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტზე მოსახვედრად მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ზოგად უნარებში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხო ენაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ბიოლოგიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ქიმიაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ფიზიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • მათემატიკაში 35%+1 (კოეფიციენტი 3)


საექთნო საქმის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოსახვედრად მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი იყო:

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ზოგად უნარებში 30%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • უცხო ენაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ბიოლოგიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ქიმიაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • ფიზიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)
 • მათემატიკაში 25%+1 (კოეფიციენტი 3)

ღია კარის დღე ტარდება წელიწადში ერთხელ.  2019 წელს ღია კარის დღე ჩატარდება 2 მარტს. 


საქართველოს მოქალაქებისთვის ქართულენოვანი ერთსაფეხურიანი და საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების წლიური საფასური შეადგენს - 2.250 ლარს.
საექთნო პროგრამებისთვის  -  1.500 ლარს.

განსხვავებულია საფასური უცხოენოვანი პროგრამებისთვის:


მედიცინის ფაკულტეტი:

 • ინგლისურენოვანი პროგრამა – სწავლის საფასური 8.000 აშშ დოლარი წელიწადში;
 • რუსულენოვანი პროგრამა – სწავლის საფასური 4.000 აშშ დოლარი წელიწადში;
 • ქართულენოვანი პროგრამა - სწავლის საფასური 4.000 აშშ დოლარი წელიწადში; (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის) 
 • დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამა – სწავლის საფასური 13.500 აშშ დოლარი წელიწადში. საქართველოს მოქალაქეებისთვის - 8.000 ლარი წელიწადში.


სტომატოლოგიის  ფაკულტეტი:

 • ინგლისურენოვანი პროგრამა – სწავლის საფასური 7.000 აშშ დოლარი წელიწადში;
 • რუსულენოვანი პროგრამა – სწავლის საფასური 4.000 აშშ დოლარი წელიწადში;
 • ქართულენოვანი პროგრამა - სწავლის საფასური - 4.000 აშშ დოლარი წელიწადში; (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის).


ფარმაციის ფაკულტეტი:

 • ინგლისურენოვანი პროგრამა სწავლის საფასური 3.500 აშშ დოლარი წელიწადში.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი:
 • ერთობლივი ქართულ–ფრანგული საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და მენეჯმენტის ბაკალავრის საგანმანათლებლო პროგრამა – სწავლის საფასური 4.000 აშშ დოლარი წელიწადში.
 • საქართველოს მოქალაქეებისთვის - 4.000 ლარი;
 • ერთობლივი საერთაშორისო ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა "საზოგადობრივი ჯანმრთელობის მენეჯმენტი და ჯანდაცვის პოლიტიკა" - სწავლის საფასური 7.000 აშშ დოლარი წელიწადში
ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი:
 • ინგლისურენოვანი პროგრამა - სწავლის საფასური 3.000 აშშ დოლარი წელიწადში;

2018-2019 სასწავლო წელს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი  უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სთავაზობს ერთსაფეხურიანი სწავლების პროგრამებს ინგლისურ, რუსულ და ქართულ ენებზე: 

ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია უფასოა და წარმოებს ადგილზე პასპორტისა და მისი ქართული თარგმანის წარდგენისას.

თსსუ–სა და პარტნიორ მომზიდავ კომპანიებს შორის არსებული კონტრაქტის ფარგლებში, უცხოელ სტუდენტთა შერჩევა აზიურ ქვეყნებში (ინდოეთი, შრი-ლანკა,არაბეთის გაერთიანებული საამიროები) შეიძლება მოხდეს ადგილზე თავად მომზიდავი კომპანიის მიერ ჩატარებული სავალდებულო შესარჩევი გამოცდის საფუძველზე.

ინგლისური ენის მოთხოვნები:

ყველა აპლიკანტი ვალდებულია  ჩააბაროს ინგლისური ენის ცოდნის ტესტი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში;

აპლიკანტები გათავისუფლდებიან აღნიშნული ინგლისური ენის ტესტის ჩაბარებისგან, შემდეგი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში:

 • თუ დამთავრებული აქვთ  სკოლა /კოლეჯი/ უნივერსიტეტი ინგლისურ ენაზე.
 • ვალიდური  IELTS - ის  (<6.5) ან TOEFL - ის (<90) სერთიფიკატი


სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • აბიტურიენტის განცხადება;
 • 4 ფოტოსურათი 3X4-ზე (როგორც დაბეჭდილი, ისე ელექტრონული ვერსია CD);
 • მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • სრული/ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • სრული/ზოგადი განათლების ბოლო 2 წლის განმავლობაში უცხო ქვეყანაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • ჯანმრთელობის სერტიფიკატი;


სწავლის მსურველმა, საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროში დოკუმენტაციის წარდგენამდე, უნდა მოახდინოს უცხოეთში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების აღიარება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (www.eqe.ge ელ-ფოსტა: info@nea.ge ) 

ყველა დოკუმენტი უნდა ითარგმნოს ქართულად და დადასტურდეს ნოტარიულად;

არასრული დოკუმენტაციის შემთხვევაში საბუთები არ მიიღება განსახილველად. 


გარე მობილობას აცხადებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო წელიწადში ორჯერ: სასწავლო სემესტრის დასრულებისა და ახალი სემესტრის დაწყების შუალედში.

სტუდენტმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია ვებგვერდზე www.eqe.ge და დადებითი პასუხის მიღების შემთხვევაში მიაკითხოს თსსუ-ს.

მობილობით გადმოსვლის მსურველებს გადალახული უნდა ჰქონდეთ მათი ჩარიცხვის წელს დადგენილი კომპეტენციის ზღვარი იმ ფაკულტეტისთვის, სადაც სწავლის გაგრძელებას აპირებენ.


შიდა მობილობის მსურველებმა უნდა დაწერონ განცხადება თსსუ-ის რექტორის სახელზე და დაურთონ ცნობა ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული ქულების შესახებ.  (ცნობის აღება ხდება მინდელის ქუჩა N-9). 

მედიცინის ფაკულტეტიდან სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე ან პირიქით (სტომატოლოგიის ფაკულტეტიდან მედიცინის ფაკულტეტზე) გადასვლისას სტუდენტს კრედიტების გარკვეული რაოდენობა ეთვლება. სხვა შემთხვევაში სტუდენტს წელი ეკარგება.

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გადმოსვლამდე სტუდენტის საგნები თუ ემთხვევა (ან მსგავსია) თსსუ-ის საგნებს, მაშინ მას მიღებული კრედიტები ჩაეთვლება.

დიახ, სოციალურად დაუცველი სტატუსისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტატუსის მქონე სტუდენტებისთვის დაწესებულია შეღავათი. 

დეტალებისთვის სტუდენტს შეუძლია მიმართოს:

 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  www.mes.gov.ge
 • საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს www.mra.gov.ge
 • ასევე თსსუ-ის სტუდენტურ თვითმმართველობას, რომლის ეგიდით ტარდება პროექტი "სტუდენტთა სოციალური დახმარების პროგრამა".
 • პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტთა სწავლის საფასურის ნაწილობრივ დაფინანსებას 250-დან 500 ლარის ფარგლებში.

საბანკო რეკვიზიტები:

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი TRESGE22

სახაზინო კოდი (ანგარიშის ნომერი) 708987289

საიდენტიფიკაციო კოდი 211328703


ელექტრონული ჟურნალისთვის ეწვიეთ მისამართს : sms.tsmu.edu.

გრაფაში Usarname მიუთითეთ თქვენი გვარი ლათინური სიმბოლოებით (პირველი სიმბოლო მიუთითეთ Shrift-ით). 

პაროლისთვის გამოიყენეთ თქვენი პირადი ნომერი. 

ტექნიკური ხარვეზის შემთხვევაში მიმართეთ შესაბამის სამსახურს, ნომერზე - 032 2 54 25 76


იხილეთ სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის წლიური ღირებულებები: 

ჯანდაცვის ადმინისტრირება და მენეჯმენტი - 3.000 ლარი
ეპიდემიოლოგია და გარემოს მედიცინა - 3.000 ლარი
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა - 3.000 ლარი
ჯანმრთელობითი განათლება - 3.000 ლარი

სამრეწველო ფარმაცია - 2.900 ლარი
რეაბილიტაციაში მრჩეველი - 2.900 ლარი
რეაბილიტაცია სპორტში - 2.750 ლარი

სხვა სამაგისტრო პროგრამები 3.500 ლარი

რეზიდენტურის პროგრამების თვიური საფასური შეადგენს - 150 ლარს
რეზიდენტურა -  რადიოლოგიაში  - თვეში 200 ლარი.