ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები

 ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები განსაზღვრულია ,,სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულებით” დამტკიცებული თსსუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2012 წლის 25 ივლისის #23/6 დადგენილებით:

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა მუშაობს:

•ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 9:00-დან 21:00 საათამდე;
•შაბათს 10:00-დან 15:00 საათამდე;
•დასვენება - კვირა.   

ბიბლიოთეკა ემსახურება თსსუ-ის თანამშრომლებს და სტუდენტის დამადასტურებელი საბუთის მქონე სტუდენტებს;

ბიბლიოთეკის მომხმარებელზე იქმნება მკითხველის ბარათი;

მკითხველის ბარათში ასახულ ინფორმაციას ხელმოწერით ადასტურებს ბიბლიოთეკარი და მკითხველი;

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები სავალდებულოა მისი ყველა მომხმარებლისთვის;

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესების დარღვევის შემთხვევაში მომხმარებლის მიმართ გატარდება კანონით გათვალისწინებული ზომები;

უცხოური ლიტერატურის განყოფილებაში ბეჭდური რესურსებით სარგებლობა მომხმარებელს შეუძლია თავისუფალი დაშვების პირობებში;

სამკითხველო დარბაზებში დაცული მასალის ასლის გადაღება დასაშვებია მხოლოდ ბიბლიოთეკარის თანხმობით

მკითხველს აქვს უფლება:

მკითხველი ვალდებულია:

ბიბლიოთეკიდან არ გაიცემა:

სარგებლობისას დაშვებულია: