თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტების მორიგი საზაფხულო კლინიკური სტაჟირება

Summer Internship at Ondokuz Mayıs University (OMU) Turkey

On 12-30 August TSMU Medicine Faculty students had summer internship at Ondokuz Mayıs University (OMU), Samsun (Turkey) under the supervision of Assoc. Prof. Omar Samushia, TSMU Neurology Department. The students were distributed in radiology, ophthalmology, neurosurgery and emergency medicine departments. TSMU students attended patients’ consultation and examination process, performed various medical manipulations and discussed interesting clinical cases with their professors. The students were awarded with the certificates.