იურიდიული ცნობარი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის  დებულება
  
ნორმატიული დოკუმენტები  

საქართველოს კანონი – "საექიმო საქმიანობის შესახებ"
საქართველოს კანონი – "ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ"
  

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებები

ბრძანება N 01-99/ნ „ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და პირობების და რეზიდენტურაში ჩარიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 3 ნოემბრის №295/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

ბრძანება N 01–3/ნ უწყვეტი სამედიცინო განათლების ცალკეული ფორმების და მათი აკრედიტაციის წესისა და კრიტერიუმების, ასევე, პროფესიული რეაბილიტაციის წესის, შესაბამისი პროგრამების/კურსების აკრედიტაციის წესისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ.

ბრძანება N 244/ნ - სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმების უფლებისა და შესაბამისი განათლების მქონე სამედიცინო პერსონალის ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება №01–12/ნ - სარეზიდენტო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 4 თებერვლის N01-6/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება №135/ნ - რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ განათლებაში ( პროფესიულ მზადებაში)  მონაწილეობის, მისი წარმართვის და შეფასების წესისა და იმ სამედიცინო დაწესებულებების ან/ და სასწავლებლების აკრედიტაციის კრიტერიუმების და წესის დამტკიცების შესახებ, რომლებშიც შესაძლებელია დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) კურსის გავლა 

ბრძანება  № 01–63/ნ - "ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და პირობების და რეზიდენტურაში ჩარიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 3 ნოემბრის N295/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება № 01–83/ნ - სარეზიდენტო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 4 თებერვლის N01-6/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება № 01–8/ნ - საექიმო სპეციალობათა პროფესიული კომპეტენციების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № 01–9/ნ - სარეზიდენტო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 4 თებერვლის N01-6/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება №295/ნ - ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და პირობების და რეზიდენტურაში ჩარიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება №01/6 ნ - სარეზიდენტო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება №01/7 ნ - საექიმო სპეციალობათა, მომიჯნავე საექიმო სპეციალობათა და სუბსპეციალობების შესაბამისი სპეციალობების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 18 აპრილის №136/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება №136ნ - საექიმო სპეციალობათა, მომიჯნავე საექიმო სპეციალობათა და  სუბსპეციალობების შესაბამისი სპეციალობების ნუსხის განსაზღვრის შესახე

ბრძანება #01-42/ნ - იმ ქვეყნების ნუსხის დამტკიცების შესახებ, რომელთა მიერ გაცემული დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო მოწმობით მის მფლობელს უფლება აქვს, საქართველოში განახორციელოს დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობა შესაბამის სპეციალობაში (სპეციალობებში) სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების გარეშე და იმ ქვეყნების ნუსხის, რომელთა დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) კურსის პროგრამა შეესაბამება სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს

ბრძანება #01-51–ნ - რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომგანათლებაში (პროფესიულ მზადებაში) მონაწილეობის, მისი წარმართვის დაშეფასების წესისა და იმ სამედიცინო დაწესებულებების ან/და სასწავლებლებისაკრედიტაციის კრიტერიუმების და წესის დამტკიცების შესახებ, რომლებშიცშესაძლებელია დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების)კურსის გავლა" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვისმინისტრის 2009 წლის 8 აპრილის N135/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება #128/01 -  უცხო ქვეყანაში დიპლომისშემდგომი განათლების (კლინიკური ორდინატურა) კურსდამთავრებულებისთვის .
 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები
   
თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო  უნივერსიტეტის  რეზიდენტურაში პროფესიული  მზადებისა  და  შეფასების  წესი  (#23/6)
  
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში რეზიდენტურაში ჩარიცხვის წესი(#23/5)