სპეციალიზაციის კურსი

2014 წელს ძალაში შევიდა სპეციალობათა ნუსხის ახალი რედაქცია, რომლის მიხედვითაც მთელი რიგი სპეციალობები გაუქმდა ან შეერწყა სხვა სპეციალობებს, შესაბამისად ზოგიერთი სპეციალობის კომპეტენცია გაიზარდა. 2015 წლიდან დამტკიცდა საექიმო სპეციალობათა ახალი კომპტენციები, რომლებშიც განისაზღვრა გარდამავალი ეტაპის რეგულირება, რომლის მიხედვითც „ახალი“/დამატებითი კომპეტენციის მოსაპოვებლად უნდა გაიარონ შესაბამისი სპეციალიზაციის კურსის პროგრამა.

პროგრამების ჩამონათვალი