კვალიფიკაციის პროგრამები

კვალიფიკაციის პროგრამა არის აკრედიტებული პროგრამა, რომლის მიზანია, ექიმის დახელოვნება იმ საექიმო სპეციალობის ფარგლებში, რომლის სერტიფიკატი მას უკვე აქვს. კვალიფიკაციის პროგრამები არ იძლევა ახალი ან დამატებითი საექიმო საქმიანობის უფლებას.

პროგრამების ჩამონათვალი ექიმებისთვის
პროგრამების ჩამონათვალი ექთნებისთვის