სტაჟირება

სტაჟირება გულისხმობს-ექიმის დახელოვნებას, კონკრეტული კლინიკური უნარ–ჩვევის ასათვისებლად, იმ საექიმო სპეციალობის ფარგლებში, რომლის სერტიფიკატი მას უკვე აქვს.