ნინო ქანთარიას სადისერტაციო ნაშრომის “ენდოგენური უაბაინის და მარინობუფაგენინის როლი ესენციური ჰიპერტენზიის განვითარებაში” საჯარო დაცვა

2018 წლის 12 მარტს, 16:00 საათზე, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას გამზ.#33) სააქტო დარბაზში შედგება ნინო ქანთარიას სადისერტაციო ნაშრომის “ენდოგენური უაბაინის და მარინობუფაგენინის როლი ესენციური ჰიპერტენზიის განვითარებაში” საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: გაიანე სიმონია – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.  

ექსპერტები: შალვა პეტრიაშვილი - პროფესორი;  ალექსანდრე ქისტაური - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;  მარინა მათიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.