დეკანის გზავნილი

ძვირფასო სტუდენტებო!

ფარმაციის ფაკულტეტი  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ერთ–ერთი ტრადიციული და წარმატებული ფაკულტეტია.  მრავალწლიანი გამოცდილების საფუძველზე ფაკულტეტზე ჩამოყალიბდა  სწავლა-სწავლების გამოცდილება, რომლის პრიორიტეტიც არის სტუდენტი და მისი ინტერესები. 

ფაკულტეტი უზრუნველყოფილია მაღალკვალიფიციური აკადემიური  პერსონალით და  საუკეთესო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, აქ ყველა პირობაა შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების აღზრდისათვის. საბაკალავრო განათლება ფარმაციაში  ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის, მრავალპროფილიან  სწავლებას. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სასწავლო დეპარტამენტებში, ფაკულტეტზე მოქმედ სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ლაბორატორიასა   და  თსსუ–ის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში. ფაკულტეტის ყველა პროგრამის (საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) სტუდენტი გადის სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკას ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაწესებულებებში.  

სწავლის პირველი საფეხურის დასრულების შემდეგ ფარმაციის ბაკალავრს  აქვს შესაძლებლობა,  კომპეტენციის ფარგლებში დასაქმდეს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში, ფარმაცევტულ კომპანიებში, ფარმაცევტულ  საწარმოებში, წამლის ხარისხის უზრუნველყოფის  და სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს ლაბორატორიებში, ან სწავლა გააგრძელოს  მაგისტრატურაში.

ფაკულტეტი ახორციელებს 5 სამაგისტრო პროგრამას: „კლინიკური ფარმაცია“ „სამრეწველო ფარმაცია“, „ფარმაცევტული  კოსმეტოლოგია და პარფიუმერია“, „ფარმაცევტული ანალიზი“, „ფარმაციის მენეჯმენტი“.  სამაგისტრო პროგრამების დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს, კვალიფიკაციის შესაბამისად შეუძლიათ დასაქმდნენ: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს  ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტში; სამკურნალო–პროფილაქტიკურ და სამეცნიერო–კვლევით დაწესებულებებში; სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროსა და წამლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიებში. ფარმაცევტულ საწარმოებში, ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლობებში, ან სწავლა გააგრძელონ დოქტორანტურაში.

ფარმაციას მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის საქმეში. ფარმაცევტული საქმიანობა პაციენტზეა ორიენტირებული. მისი მთავარი მიზანია მოსახლეობის  უზრუნველყოფა  ეფექტიანი, უსაფრთხო, ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი სამკურნალო საშუალებებით,  რომლის  შემუშავებას, შესწავლას, წარმოებას, სტანდარტიზაციას, ხარისხის კონტროლს, და სახელმწიფო  რეგულირებას  ძირითადად ახორციელებს ამ დარგის სპეციალისტი – ფარმაცევტი.

ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი,
პროფესორი დალი ბერაშვილი