დეკანატი

 

  


  დეკანი
  პროფესორი  დალი ბერაშვილი

   
 
  დეკანის მოადგილე
  ასოცირებული პროფესორი   თამარ ჩიკვილაძე 

  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი                                                                                                                 ასისტენტ-პროფესორი თეა ზარქუა
  
  სპეციალისტი
  ასისტენტ-პროფესორი  ანა ბოჟაძე


 
  მდივანი
  ლია სარალიძე