დეკანატი 

  ფაკულტეტის დეკანი
  ასოცირებული პროფესორი თამარ ჩიკვილაძე
 
  დეკანის მოადგილე
  ასოცირებული პროფესორი  ანა ბოჟაძე

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი                                 
ასისტენტ-პროფესორი თეა ზარქუა


  მდივანი
  ლია სარალიძე