დეკანატი

   
 
  დეკანი
  ასოცირებული პროფესორი   თამარ ჩიკვილაძე  
  დეკანის მოადგილე
  ასისტენტ-პროფესორი  ანა ბოჟაძე 

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი                                                                       ასისტენტ-პროფესორი თეა ზარქუა 
  მდივანი
  ლია სარალიძე