დებულებები

ფარმაციის ფაკულტეტის დებულება 
ფარმაციის ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის დებულება
ფარმაციის ფაკულტეტის მაგისტრატურის დებულება
დოქტორანტურის დებულება
სადისერტაციო საბჭოს დებულება