დებულებები

ფარმაციის ფაკულტეტის დებულება 
ფარმაციის ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის დებულება
ფარმაციის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს დებულება
ფარმაციის ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულება
ფარმაციის ფაკულტეტის მაგისტრატურის დებულება