ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2019 წლის 26 ივნისს 13:00 საათზე შედგება ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა 

მისამართი: მე–4 სასწავლო კორპუსი, მე–6 სართული, აუდიტორია # 2

დღის წესრიგი:

1. 2018-19 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ქართულ და ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის  ფარმაციის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ /მომხსენებელი: ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. დ. ბერაშვილი/ 

2. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის საკვალიფიკაციო კომისიის წევრების არჩევა და დაცვის თარიღის დანიშვნა. /მომხსენებელი: მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, ასისტენტ–პროფესორი ია წურწუმია/

3. ფარმაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების 2018-19 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთა ნაშრომების რეცენზენტების დამტკიცების შესახებ /მომხ. პროგრამების ხელმძღვანელები/

4. სამაგისტრო პროგრამის „ფარმაცევტული ანალიზი“ სამაგისტრო ნაშრომების თემატიკისა და ხელმძღვანელების დამტკიცება. /მომხ. სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოც.პროფესორი  თამარ ჩიკვილაძე/

5. სხვადასხვა