ცისკარი ცისკარიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 18 თებერვალს 16–00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას ქ.№33) სააქტო დარბაზში შედგება ცისკარი ცისკარიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „როზაცეას ადრეული ფორმების პათოგენეზისა და მკურნალობის თავისებურებანი“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

ალექსანდრე კაციტაძე  – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; ნელი ანთელავა - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ექსპერტები:

მაია დათუაშვილი – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; ბორის კორსანტია – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,   პროფესორი; ნატო პავლიაშვილი – მედიცინის მეცნიერებათა   დოქტორი,   პროფესორი.