ქეთევან კანკავას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 25 თებერვალს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას ქ.№33) სააქტო დარბაზში შედგება ქეთევან კანკავას სადისერტაციო ნაშრომის „ძუძუს კიბოს ეპიგენეტიკური ასპექტები საქართველოს ქალთა პოპულაციაში“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ელენე აბზიანიძე – ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; გიორგი ბურკაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; კონსულტანტი - ეკა კვარაცხელია - ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

ექსპერტები: რიმა ბერიაშვილი – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; ალა ზედგინიძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; ალექსანდრე თავართქილაძე – მედიცინის  მეცნიერებათა დოქტორი,   პროფესორი.