ნინო კაპანაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 30 აპრილს 16:00 საათზე  შედგება  ნინო კაპანაძის სადისერტაციო ნაშრომის „პრო და ანტი-ანთებითი სისტემური ციტოკინური პასუხი პნევმონიის დროს ბავშვებში“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. 

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა შედგება დისტანციურ რეჟიმში მითითებულ ბმულზე:

https://meet.google.com/mtk-ggmg-zgh