მობილობა 2020/2021- სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან თსსუ-ში მობილობით ჩარიცხვის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ

იხილეთ ბრძანება - 2020/2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო

უნივერსიტეტში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან სტუდენტების მობილობის
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ