ონისე ცერცვაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2021 წლის 25 თებერვალს 16:00 საათზე, შედგება ონისე ცერცვაძის სადისერტაციო ნაშრომის „კატარაქტის ქირურგიაში აკრილის ჰიდროფობური და ჰიდროფილური თვალშიდა ლინზების გამოყენების შედარებითი კლინიკური ანალიზი“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მერაბ დვალი – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

ექსპერტები: დავით შენგელია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ივა ბერაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი;

ნესტან მერკვილაძე  - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.

დისერტაციის დაცვა გაიმართება დისტანციურ რეჟიმში.

იხილეთ საჯარო დაცვის ბმული: https://meet.google.com/dvc-hezs-teb