ზურაბ მანიჟაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2021 წლის 19 აპრილს 16:00 საათზე შედგება ზურაბ მანიჟაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „მწვავე პანკრეატიტის ქირურგიული მკურნალობის ოპტიმიზაცია თანამედროვე ტექნილოგიების გამოყენებით“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ნოდარ ლომიძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

გურამ ახალაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;  

ექსპერტები: ბაადურ მოსიძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

გიორგი გიორგობიანი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი; 

გრიგოლ ნემსაძე  - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.

დისერტაციის დაცვა გაიმართება დისტანციურ რეჟიმში https://meet.google.com/vpj-ptfn-qer