ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი

 

დავით გელოვანი 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მიმართულების
ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
 თსსუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური