სტრუქტურა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის 04/12/2016 წლის #196/01 „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორების უფლებამოსილებათა განსაზღვრის თაობაზე“ ბრძანებით" განისაზღვრა კლინიკური საქმიანობის მიმართულებით ვიცე-რექტორის უფლებამოსილება, რომლის შესაბამისადაც იგი ხელმძღვანელობს:
1. სარეზიდენტო და უწყვეტი განათლების პროგრამებს დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების დირექტორთან ერთად,
2. კოორდინაციას უწევს კლინიკებთან ურთიერთობის სამსახურის საქმიანობას,
3. ზედამხედველობს თსსუ-ის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის, თსსუ-ის გ.ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკის, თსსუ-ის აპ. ურუშაძის სახელობის სტომატოლოგიური კლინიკის, თსსუ-ის #1 და #2 სტომატოლოგიური კლინიკების საქმიანობას.

ამჟამად, კლინიკური საქმიანობის მიმართულებით, თსსუ-ის ვიცე-რექტორია ასოცირებული
პროფესორი ირაკლი კოხრეიძე.

თანამშრომლები:მთავარი სპეციალისტები:
ანტონ (კოკი) კეკელიძე,
გუგული (ბაია) გოლიაძე,
ზურაბ ტატიშვილი
გარემოსდაცვითი მმართველი:
თინათინ გაბრიჭიძე