წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილებები


 1.  სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის უვადოდ არჩეული პროფესორისა და მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ატესტაციის ჩატარებისა და საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მუშაობის წესი (05.03.2021-N23/2)
 2. თსსუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2012 წლის 11 იანვრის N23/1 დადგენილებითდამტკიცებულ „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- თბილისის სახელმწიფოსამედიცინო უნივერსიტეტის შინაგანაწესში“თსსუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2020 წლის 4 აგვისტოს #23/13დადგენილებით დამტკიცებული ცვლილება 
 3. სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 2021 წლის შემოდგომის სემესტრიდან ახალგაზრდა დოქტორანტთა წახალისებისა და დოქტორანტურაში ახალგაზრდების მოზიდვის გასაუმჯობესებელი ღონისძიებების გატარების წესი-N23/15
 4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის შინაგანაწესი (კონსოლიდირებული)
 5. სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი  
 6. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის    და ფაკულტეტის მართვის ორგანოების არჩევნების ჩატარების შესახებ
 7. სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სტუდენტების ფინანსური ვალდებულებების განსაზღვრის წესი 
 8. სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის შესყიდვების წლიური გეგმის შედგენის წესი
 9. სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ერთიანი ბიუჯეტის შედგენის წესი
 10. სსიპ - თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტო კლინიკების მმართველ რგოლზე (დირექტორატზე) გასაცემი ხელფასის ოდენობის განსაზღვრისა და გაცემის წესი
 11.  თსსუ–ში აკადემიური და სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესი და საკონკურსო კომისიის მუშაობის რეგლამენტი 

  დანართი 1

  დანართი 2

  დანართი 3

  დანართი 4

 12. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების სამეცნიერო პერსონალის აფილირების წესი
 13. სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პრემიის, დანამატის, დახმარებისა და ფულადი ჯილდოს ოდენობის განსაზღვრისა და გაცემის წესი.
 14.  სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კონტიგენტის განსაზღვრის წესი 
 15. სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროგრამების მიხედვით აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 
 16. სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ელექტრონული სერვისების და მართვის ელექტრონული სისტემების განვითარების მექანიზმები 
 17. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში დასაქმებულ პერსონალზე ხელფასის გაცემის წესი
 18. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  წარმომადგენლობითი საბჭოს 2012 წლის 11 იანვრის №23/1 დადგენილებით დამტკიცებულ შინაგანაწესში ცვლილების შეტანის თობაზე.
 19. სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმი და შეფასების წესი.
 20. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა
 21. სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის შესახებ
 22. სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის დატვირთვა
 23. სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი
 24. სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პათოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო და დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის დებულება 
 25. სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალის შერჩევის  წესი
 26. -„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  შინაგანაწესის  დამტკიცების თაობაზე“  თსსუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს  2012 წლის 11 იანვრის # 23/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (03.10.2017)  
 27. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის შინაგანაწესში ცვლილების შეტანის შესახებ - 20161102_23/9
 28. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის შინაგანაწესში ცვლილების შეტანის შესახებ – 20160427 – 23/04
 29. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო  სამედიცინო უნივერსიტეტის  წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილება N 23/9   
 30. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის, სტომატოლოგიის, ფარმაციის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტების სასწავლო სტრუქტურულ-ფუნქციურ ერთეულებში (მიმართულებები/დეპარტამენტები)” ცვლილების შეტანის შესახებ
 31. სსიპ – თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობაზე  65  წლის ან მეტი ასაკის პირის არჩევის და თანამდებობიდან გათავისუფლების, ემერიტუსის აკადემიური წოდების მინიჭებისა და ანაზღაურების მიცემის წესი და პირობები" 
 32. სსიპ – თბილისის სახელმწიფო  სამედიცინო უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსში ცვლილებების შეტანის  თობაზე (2014  წლის 23 დეკემბერი #23/10 დადგენილება)
 33. სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აფილირებული კლინიკისა და კლინიკის პროფესორის სტატუსის მინიჭების შესახებ დებულება (2015 წლის 20 თებერვალი N–23/3) 
 34. სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ ელექტრონული კომუნიკაციის ფორმით საკითხის განხილვის წესი 
 35. სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტიპენდიის შესახებ დებულება 
 36. სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტიპენდიის შესახებ დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 37. სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გერბის კონსტიტუცია
 38. სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის დებულება