საქმიანობის სფერო და ამოცანები

• სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული პოლიტიკის განხორციელება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველსაყოფად;
• უნივერსიტეტის კლინიკების და საუნივერსიტეტო კლინიკური ბაზების კოორდინაცია და მონიტორინგი;
• უნივერსიტეტის კლინიკების და სახელშეკრულებო კლინიკურ ბაზებზე განთავსებული კლინიკური დეპარტამენტების სამკურნალო საქმიანობის კოორდინაცია, აკადემიური პერსონალის აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანდაცვის ღონისძიებებში და სამედიცინო განათლების უწყვეტობის ხელშეწყობა;
• საუნივერსიტეტო კლინიკების (სამეცნიერო, სასწავლო და პრაქტიკული ხასიათის) ადგილობრივ და საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა;
• ადგილობრივ და უცხოეთის ქვეყნების წამყვან კლინიკებში უნივერსიტეტის სტუდენტების, რეზიდენტების და დოქტორანტების კლინიკური პრაქტიკა-სტაჟირების ხელშეწყობა.