კანცლერის ბრძანებები


სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 30 მაისის №63/01 ბრძანებაში "2017/2018 სასწავლო წლის ზაფხულის სასესიო პერიოდის ცხრილის დამტკიცების შესახებ" ცვლილების შეტაბის თაობაზე

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე  პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ" თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კანცლერის 2017 წლის 21 ივნისის N 143/02  ბრძანებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე. (02.10.2017-222/02)

სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბალანსზე, 2017 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით, რიცხული ძირითადი და გრძელვადიანი, მცირეფასიანი აქტივებისა და მარაგების არწერის მიზნით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ. ბრზანება 22.09.2017 – 218/02

სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ (267/02 – 17.11.2015) 

"თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ“ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კანცლერის 2013 წლის 13 თებერვლის №20/02 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე (10.02.2014 N21/02) 

ა(ა)იპ – ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში’’ სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის  შესახებ 

თსსუ–ის მეხუთე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ (31.08.2012 N95/01)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კანცლერის ბრძანებებისათვის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ (24.04.2012 N23/01)

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი და მოძრავი ქონების იჯარის ფორმით, აუქციონის წესით გაცემის მიზნით მუდმივმოქმედი საკონკურსო კომისიის შექმნის თაობაზე (12.04.2012 N65/02)

"თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის  შესახებ“ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კანცლერის 2013 წლის 13 თებერვლის №20/02 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე (10.02.2014 N21/02) 

ა(ა)იპ – ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში’’ სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის  შესახებ

თსსუ–ის მეხუთე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ (31.08.2012 N95/01)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კანცლერის ბრძანებებისათვის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ (24.04.2012 N23/01)

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი და მოძრავი ქონების იჯარის ფორმით, აუქციონის წესით გაცემის მიზნით მუდმივმოქმედი საკონკურსო კომისიის შექმნის თაობაზე (12.04.2012 N65/02)