იათამზე თანდილავას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 17 ივლისს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის სხდომათა დარბაზში (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33, პირველი სართული) შედგება იათამზე თანდილავას სადისერტაციო ნაშრომის – „კტ კოლონოგრაფიის როლი და ადგილი მსხვილი ნაწლავის დაავადებათა კომპლექსურ სხივურ დიაგნოსტიკაში“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

ოთარ ურუშაძე - თსსუ-ის რენტგენოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

დავით ცეცხლაძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის კლინიკური ანატომიისა და რადიოლოგიის მიმართულების პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი

ექსპერტები:

გიორგი ასათიანი - თსსუ-ის ზოგადი ქირურგიის დეპარტამენტის  პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი

მიხეილ ოკუჯავა - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის რადიოლოგიის მიმართულების პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი    

ნიკოლოზ საინიშვილი - კავკასიის მედიცინის ცენტრის რადიოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი