დეკანატი

ფაკულტეტის დეკანი

პროფესორი რუსუდან რუხაძე
დეკანის მოადგილე

ქეთევან ებრალიძედეკანის მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი
დავით დელიბაშვილი


დეკანის მოადგილე

ნინო გრიგოლია

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ასისტენტ-პროფესორი ლიანა საგინაშვილი
დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის პირველი ეტაპის კოორდინატორი
ირმა გვრიტიშვილი
სამდივნოს უფროსი
ნაირა აბუაშვილი
მდივანი
მადონა კიკაჩეიშვილი
მდივანი
ნინო ტაკიძე
მდივანი
თამარ ჯავახიშვილი
მდივანი
თეონა ნემსწვერიძე
მდივანი
ეკა ვერულაშვილი
მდივანი
ეკა ბეროშვილი


მდივანი
თამარ ნორაკიძე