დეკანატი


  

 ფაკულტეტის    დეკანი    -    თინათინ  ჩიქოვანი
  


დეკანის  მოადგილე         -    ნინო  კანთელაძე
 

დეკანის  მოადგილე          -   დავით დელიბაშვილი
  


დიპლომირებული   მედიკოსის   პროგრამის  I  ეტაპის  კოორდინატორი  -   
ირმა გვრიტიშვილი


 სამდივნოს  უფროსი - ნაირა  აბუაშვილი მდივანი - მადონა კიკაჩეიშვილი
 


მდივანი - ნინო ტაკიძე

 


მდივანი - თამარ ჯავახიშვილი


 მდივანი - თეონა ნემსწვერიძე
 


მდივანი - ეკა ვერულაშვილი
  


მდივანი - თამარ  ნორაკიძე
   მდივანი - ეკა ბეროშვილი
 ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - მაია ოკუჯავა