აკადემიური კალენდარი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვროს შემდეგი წესით:

ა)   პირველადი ადმინისტრაციული რეგისტრაცია: 3 სექტემბერი - 15 სექტემბერი 2018 წ.         
ბ)   მობილობის წესით ჩარიცხულ სტუდენტთა რეგისტრაცია: 10 სექტემბერი - 28 სექტემბერი 2018 წ. 
გ)   სტუდენტთა შემოდგომის სემესტრული რეგისტრაცია: 3 სექტემბერი - 28 სექტემბერი 2018 წ.                              დ)   შემოდგომის სემესტრის ხანგრძლივობა: 17 სექტემბერი, 2018 წ. – 2 მარტი, 2019 წ.             
ე)    დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის XII (შემოდგომის) სემესტრის ხანგრძლივობა: 17 სექტემბერი, 2018 წ. – 23 თებერვალი, 2019 წ.                                   
ვ)   შემოდგომის სემესტრის საგამოცდო სესია: 9 იანვარი, 2019 წ. – 23 თებერვალი, 2019 წ.         
ზ)  დამამთავრებელი გამოცდები: 2019 წ. 10 იანვრიდან.                                                                   
თ)  სტუდენტთა საახალწლო-საშობაო არდადეგები: 29 დეკემბერი, 2018 წ. – 7 იანვარი, 2019 წ.
ი)  სტუდენტთა გაზაფხულის სემესტრული რეგისტრაცია: 25 თებერვალი, 2019 წ. – 15 მარტი, 2019 წ.                      კ)   გაზაფხულის სემესტრის ხანგრძლივობა: 4 მარტი, 2019წ. – 24 ივლისი, 2019 წ.                   
ლ) დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამის VIII სემესტრის ხანგრძლივობა: 25 თებერვალი, 2019 წ. – 16 აგვისტო, 2019 წ.                                                           
მ)  დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამის  IX სემესტრის ხანგრძლივობა:  17 სექტემბერი, 2018 წ. – 18 მარტი, 2019 წ.                                                               
ნ)  დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამის  X სემესტრის ხანგრძლივობა: 25 მარტი, 2019 წ. – 16 აგვისტო, 2019 წ.                                                                                   
ო) დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის  XII (გაზაფხულის) სემესტრის დაწყების ვადა: 2019 წ. 25 თებერვალი.                                                                                                 
 პ)  დამამთავრებელი გამოცდები: 2019 წ. 10 ივნისიდან.                                                                           
ჟ)  გაზაფხულის სემესტრის საგამოცდო სესია: 17 ივნისი, 2019 წ. – 19 ივლისი, 2019 წ.               
რ)  გამოცდები მედიცინის ფაკულტეტის IV-V კურსის კლინიკურ დისციპლინებში, ჯანდაცვის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტების II, III და IV კურსის, საექთნო საქმის ბაკალავრის III და IV კურსის და V საფეხურის უმაღლესი პროფესიული პროგრამების (მილევადი რეჟიმი) II და III კურსის დისციპლინებში ჩატარდეს კურაციული მეცადინეობის დასრულებიდან ერთი კვირის ვადაში დამტკიცებული საგამოცდო ცხრილის მიხედვით, განმეორებითი გამოცდები - შესაბამისი სემესტრის სასესიო პერიოდში.                 
ს)  გამოცდები სტომატოლოგიის ფაკულტეტის  III და IV კურსის არაპროფილურ კლინიკურ დისციპლინებში ჩატარდეს კურაციული მეცადინეობის დასრულებიდან ერთი კვირის ვადაში დამტკიცებული საგამოცდო ცხრილის მიხედვით, განმეორებითი გამოცდები - შესაბამისი სემესტრის სასესიო პერიოდში.