აკადემიური საბჭოს დადგენილებები

 1. „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში  ვიზიტიორი (Visiting Professor) და მოწვეული (Invited Professor) პროფესორის სტატუსის მინიჭების წესი”; კონსოლიდირებული ვერსია
 2. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება 2021 წლის 12 ივნისი
 3. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება 2019 წლის 11 იანვარი
 4. სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის, შიდა მობილობის და სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების კრედიტების აღიარების წესი.
 5. სსიპ -თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, მიღებული განათლების აღიარებისა და კრედიტების გაანგარიშების წესი
 6. დამატება თსსუ-ის სტრატეგიული განვითარების გეგმაში, ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა
 7. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიულ-საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიული განათლების მასწავლებელტა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განსაზღვრის წესი.
 8. სსიპ -  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პროდუქტიულობის  შეფასების წესი
 9. „სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი" 
 10. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების წესი
 11. „სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციის მინიჭების დიპლომის ფორმის გამოყენების გაცემისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი.
 12. სსიპ თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 დეკემბრის N24/2 დადგენილებით ,, სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი"
 13. სსიპ თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 დეკემბრის N24/2 დადგენილებით ,, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების დამტკიცების, მასში ცვლილებების შეტანის და გაუქმების წესი" 
 14. საგანმანათლებლო პროგრამების და სასწავლო ლიტერატურის შეფასების პროცედურა და კრიტერიუმები ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 23 მარტის #24/3 დადგენილებით
 15. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის წესი
 16. სსიპ თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 01 ნოემბრის N24/1 დადგენილებით ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესიული საბჭოს მიერ ელექტრონული კომუნიკაციის ფორმით საკითხის განხილვის წესი".
 17. თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 07 მაისის №24/5 დადგენილებით დამტკიცებული „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურის შესახებ  დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 18. თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 07 მაისის №24/5 დადგენილებით დამტკიცებული „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დოქტორანტურის შესახებ დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 19. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 7 მაისის N24/5 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე:
 20. თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 07 მაისის №24/5 დადგენილებით დამტკიცებული „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის დოქტორანტურის შესახებ დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 21. თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 07 მაისის №24/5 დადგენილებით დამტკიცებული „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის დოქტორანტურის შესახებ დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 22. თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 07 მაისის №24/5 დადგენილებით დამტკიცებული „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დოქტორანტურის შესახებ დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
 23. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება  თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2010  წლის 17 სექტემბრის  N 24/1   დადგენილებით დამტკიცებული „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში  სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი“  (კონსოლიდირებული ვერსია)
 24. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება  თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2010  წლის 17 სექტემბრის  N 24/1   დადგენილებით დამტკიცებული „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში  სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი“  დამატებების შეტანის თაობაზე.
 25. "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესში" ცვლილებები და დამატებები
 26. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება თსსუ-ის აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 17 სექტემბრის N 24/1 დადგენილებით დამტკიცებული „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გამოცდებისა და უნარ-ჩვევების შეფასების ცენტრში გამოცდის ჩატარების წესი“ (კონსოლიდირებული ვერსია)
 27. "თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გამოცდებისა და უნარ-ჩვევების შეფასების ცენტრში გამოცდის ჩატარების წესში" ცვლილება და დამატება  
 28. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება N24/5
 29. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება N24/4
 30. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ ელექტრონული კომუნიკაციის ფორმით საკითხის განხილვის წესი
 31. სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება #24/5 (2015 წლის 24 ივლისი)  დანართით
 32. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტურის შესახებ დებულება (კონსოლიდირებული)
 33. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დოქტორანტურის შესახებ დებულება(კონსოლიდირებული) 
 34. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის დოქტორანტურის შესახებ დებულება (კონსოლიდირებული)
 35. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის დოქტორანტურის შესახებ დებულება  (კონსოლიდირებული)
 36. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დოქტორანტურის შესახებდებულება (კონსოლიდირებული)