ისტორია

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი შეიქმნა 2007 წლის 19 თებერვალს. 2012 წელს  უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს N23/6 დადგენილებით მას დაერქვა სამედიცინო განათლების, კვლევის და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი. 

დეპარტამენტი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს  დებულებით (21.10.2013 #23/6), უნივერსიტეტის წესდებით და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის ადმინისტრაციული აქტებით. 2012 წლიდან დეპარტამენტთან ფუნქცინირებს აკადემიური განვითარების ცენტრი, სადაც უნივერსიტეტის პერსონალისთვის ტარდება ტრენინგები სამედიცინო განათლების და თანამედროვე მართვის მეთოდოლოგიაში. 
 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,
პროფესორი გაიანე სიმონია