ფუნქციები

დეპარტამენტის საქმიანობა უნივერსიტეტის მისიას ეფუძნება და მისი ძირითადი მიზანია უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების დადგენა და მათი განხორციელების გზების განსაზღვრა, უნივერსიტეტის პერსონალის რეგულარული გადამზადება სამედიცინო განათლებისა და მართვის თანამედროვე მეთოდოლოგიაში.

ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, დეპარტამენტის ფუნქციებია: