დეკანატი

დეკანი - პროფესორი ლელა მასხულია; 

დეკანის მოადგილე  -  ასისტენტ-პროფესორი ნინო ცხვედიანი; 


პროფესიული პროგრამების კოორდინატორი - მედეა ჯღარკავა

მდივანი - მაგდა ბიბილაშვილი;

მდივანი - ნინო თეზელაშვილი;

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - ასოცირებული პროფესორი ლალი ხუციშვილი;