კურიკულუმის კომიტეტი

საექთნო საბაკალავრო და პროფესიული პროგრამების კურიკულუმის კომიტეტი