დებულებები

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის აპარატის დებულება 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კანცლერის აპარატის დებულება
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ეკონომიკური დეპარტამენტის დებულება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო განათლების, კვლევის და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის დებულება 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პროტოკოლის სამსახურის დებულება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახურის დებულება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკებთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება


თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულება 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამების მართვის, შეფასებისა და სტუდენტთა რეგისტრაციის დეპარტამენტის დებულება

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამების მართვის, შეფასებისა და სტუდენტთა რეგისტრაციის დეპარტამენტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, „სამედიცინო გაზეთის“ დებულება 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის დებულება


  ფაკულტეტები

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დებულება
დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის დებულება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის საერთაშორისო ფაკულტეტის დებულება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დებულება
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის დებულება
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის დებულება 
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დებულება
  
  საუნივერსიტეტო ცენტრები
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრის დებულება
 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის უცხოური ენების ცენტრის დებულება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკური უნარებისა და მულტიდისციპლინური სიმულაციების ცენტრის დებულება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მოსამზადებელი ცენტრის დებულება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამეცნიერო უნარ-ჩვევების ცენტრის დებულება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სპორტის ცენტრის დებულება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სპორტული მედიცინისა და რეაბილიტაციის კლინიკური ცენტრის დებულება
  
  საუნივერსიტეტო კლინიკები

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დებულება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკის დებულება

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აპოლონ ურუშაძის სახელობის სტომატოლოგიური კლინიკის დებულება 


"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აპოლონ ურუშაძის სახელობის სტომატოლოგიური კლინიკის დებულებაში” ცვლილების შეტანის შესახებ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი N 1 სტომატოლოგიური კლინიკის დროებითი დებულება 


"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის N.1 სტომატოლოგიური კლინიკის დებულებაში” ცვლილების შეტანის შესახებ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი N 2 სტომატოლოგიური კლინიკის დროებითი დებულება 


"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის N.2 სტომატოლოგიური კლინიკის დებულებაში” ცვლილების შეტანის შესახებ

  ინსტიტუტები

სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტის დებულება

სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის დებულება.

სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვლადიმერ ბახუტაშვილის სახელობის  სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის დებულება