უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამები

მოკლევადიანი (1–10 დღე), აკრედიტებული პროგრამები, რომელთა მიზანია მათში მონაწილე ექიმების, ექთნების და აკადემიური პერსონალის პროფესიული ცოდნის გაღრმავება, უნარ–ჩვევების შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

ტრენინგი-ექიმები 

ტრენინგი-ექთნები 

ტრენინგი არასამედიცინო განათლების პირებისათვის

პროგრამები პედაგოგიური პერსონალისათვის