მიზანი

დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის მიზანია, მოამზადოს საერთაშორისო მასშტაბით კონკურენტუნარიანი და სათანადო კომპეტენციის მქონე კვალიფიციური ექიმები (მედიკოსები), რომლებიც მზად არიან დიპლომისშემდგომი განათლებისა და სპეციალური პროფესიული მზადებისათვის როგორც საქართველოში, ასევე, მის საზღვრებს გარეთ (მათ შორის – აშშ-ში). სამედიცინო კადრი მზადდება საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვის გლობალური სტანდარტებისა და ემორის (აშშ) სამედიცინო სკოლის მოთხოვნილებათა შესაბამისად. 

პროგრამის ამოცანებია:

თანამედროვე, მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტების, სამეცნიერო და ტექნოლოგიური წინსვლის შესაბამისი სამედიცინო განათლების მიცემა სტუდენტებისთვის;
მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის (Life long Learning – LLL) უნარისა და მოტივაციის გამომუშავება/მიცემა მომავალი ექიმებისთვის;
მაღალი კვალიფიკაციის სამედიცინო კადრის მომზადება უახლესი მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო, საინფორმაციო და სასწავლო რესურსის გამოყენებით;
სამედიცინო განათლების შესაბამისობაზე ზრუნვა ეროვნული  და საერთაშორისო ჯანდაცვის სისტემების მუდმივად განვითარებად მოთხოვნებთან.