ეკონომიკური დეპარტამენტი

ეკონომიკური დეპარტამენტი 
ეკონომიკური დეპარტამენტი არის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც წარმართავს და ახორციელებს უნივერსიტეტის სისტემის ეკონომიკურ, ფინანსურ და საბუღალტრო  საქმიანობის კოორდინაციას. 

ძირითადი ფუნქციები:

დეპარტამენტის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:
 
1.  საგეგმო-საფინანსო განყოფილება.
2.  შესყიდვების განყოფილება.
3.  აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ნინა მარიამიძე 
დეპარტამენტის უფროსი                                                                                                                 
 ელ-ფოსტა:  ninamariamidze@gmail.com 
ტელ: +(995 32)  254 24 42
----------------------------------------------------------------------------------------------------

შესყიდვების განყოფილება                                                                                         
ელ-ფოსტა:  samedicino@gmail.com
ტელ: +(995 32) 254 24 56
---------------------------------------------------------------------------------------------------

აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება                                                                    
ელ-ფოსტა: tssubugalteria@gmail.com                                                                                          
ტელ: +(995 32) 254 24 38