იურიდიული სამსახური

იურიდიული სამსახური წარმოადგენს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს.
იურიდიული სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონებით,  კანონქვემდებარე ნორმატიუილი აქტებით, უნივერსიტეტის წესდებით, შინაგანაწესით, რექტორის/კანცლერის ბრძანებებით და რექტორის აპარატის დებულებით.

იურიდიული სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია: 

•უნივერსიტეტის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება;
•უნივერსიტეტის მიერ მისაღები ადმინისტრაციული აქტების პროექტებზე სამართლებრივი ექსპერტიზის ჩატარება და აქტების საბოლოო რედაქციის შემუშავებაში მონაწილეობა; 
•რექტორის ადმინისტრაციული აქტების  პროექტების მომზადება;
•სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ და ხელისუფლების სხვა ორგანოებთან ურთიერთობისას სამართლებრივ საკითხებზე წინადადებების მომზადება;
•უნივერსიტეტის  მიერ გასაფორმებელი ხელშეკრულებების პროექტებისა და სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან გამომდინარე, სამეურნეო ხასიათის ხელშეკრულებათა სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
•უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების სამართლებრივი ინფორმაციით უზრუნველყოფა და მათთვის კონსულტაციების გაწევა; 
•უნივერსიტეტის ინტერესების დაცვა სასამართლოსა და შესაბამის ორგანოებში, კანონმდებლობით დაკისრებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.
•უნივერსიტეტის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე სასამართლო დავების ანალიზი, შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება და აღრიცხვა.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მზია დუნდუა
სამსახურის უფროსი                                                                                                           
ელ-ფოსტა: m.dundua@tsmu.edu
ტელ: +(995 32)  254 24 69