რექტორის აპარატი

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორის აპარატი წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელსაც ხელმძღვანელობს რექტორის აპარატის უფროსი. 
რექტორის აპარატის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია: უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივი, საკადრო, ორგანიზაციული, დოკუმენტური, საინფორმაციო, საერთაშორისო, ტექნოლოგიური და საარქივო მომსახურების უზრუნველყოფა, სტუდენტური ცხოვრების კოორდინაცია და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა. 

სტრუქტურული ერთეულები: 
1. საქმისწარმოების სამსახური (კანცელარია, არქივი);
2. ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური;
3. იურიდიული სამსახური;
4. საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი;
5. საინფორმაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფის სამსახური;
6. სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური.


საკონტაქტო ინფორმაცია:
ირინა კაპეტივაძე
რექტორის აპარატის  უფროსი   
rectorsoffice@tsmu.edu                                                                                                               
ელ-ფოსტა:  i.kapetivadze@tsmu.edu
ტელ: +995 32 254 24 26