სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური

სამსახურის ფუნქცია:
•სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის საკარიერო  სერვისის  უზრუნველყოფა;
•სტაჟირების   და   დასაქმების  პროგრამების  ორგანიზება;
•სტუდენტების და კურსდამთავრებულების სტაჟირების და დასაქმების პროგრამების ორგანიზების მიზნით დამსაქმებლებთან (სამედიცინო კლინიკები, სადაზღვევო კომპანიები  და  ფარმაცევტული კომპანიები და ა.შ) ურთიერთობა;
•საუნივერსიტეტო კლინიკებში კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობა;
•დასაქმების  და  სტაჟირების  მსურველთა  ბაზის ფორმირება;
•პროფესიული ორიენტაციისთვის პროგრამების ორგანიზება სტუდენტებისათვის   და კურსდამთავრებულებისათვის;
•საუნივერსიტეტო სტუდენტური  ორგანიზაციების   საქმიანობის და მათი პროექტების  რეალიზაციის მხარდაჭერა;
•სტუდენტებისათვის ლექცია–სემინარების, ტრეინინგების   და   კონფერენციების ორგანიზება;
•ახალგაზრდულ  და სტუდენტურ  საერთაშორისო  ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, სხვადასხვა ფორმატის   ღონისძიებების ორგანიზება და სტუდენტების ჩართულობის მხადაჭერა;
•საერთაშორისო     პროექტების     და   გაცვლითი პროგრამების     ორგანიზება;
•ბილატერალური გაცვილითი პროგრამების მონაწილეთა კლინიკური პრაქტიკის, აკომოდაციის და სოციალური პროგრამების ორგანიზება;
•უცხოელ  სტუდენტებისათვის სპეციალური პროგრამების შემუშავება;
•უცხოელი სტუდენტის ინტეგრაციის და საუნივერსიტეტო ჩართულობის მხარდაჭერა;
•სტუდენტების და კურსდამთვრებულებისათვის სოციალური კვლევების (გამოკითხვების) ორგანიზება;
•ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით სახელმწიფო, საგანმანათლებლო  დაწესებულებებთან  და   სამოქალაქო ორგანიზაციებთან   ურთიერთობა;

სამსახურის თანამშრომლები:
მიხეილ დიაკონიძე - სამსახურის უფროსი      
Email: m.diakonidze@tsmu.edu ;    ტელ:+995577551505
თამარ საგანელიძე - სამსახურის უფროსის მოადგილე ;        
Email: t.saganelidze@tsmu.edu ;      ტელ:+995592616670


სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური
ვაჟა-ფშაველას 33, 0186 თბილისი, საქართველო
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი
პირველი სართული, ოთახი N101
ტელეფონი: (+995 32) 2 54 24 00