ჩარიცხვის წესი

ინგლისურენოვან და რუსულენოვან პროგრამაზე ჩარიცხვები ხორციელდება წელიწადში ორჯერ: გაზაფხულზე (სწავლის დაწყების თარიღი 2021 წლის, მარტი) და შემოდგომაზე (სწავლის დაწყების თარიღი 2021 წლის,  ოქტომბერი).

ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია უფასოა და წარმოებს ადგილზე პასპორტისა და მისი ქართული თარგმანის წარდგენისას.

თსსუ–სა და პარტნიორ მომზიდავ კომპანიებს შორის არსებული კონტრაქტის ფარგლებში, აზიურ ქვეყნებში (ინდოეთი, შრი-ლანკა, არაბეთის გაერთიანებული საამიროები) უცხოელ სტუდენტთა შერჩევა შეიძლება მოხდეს ადგილზე თავად მომზიდავი კომპანიის მიერ ჩატარებული სავალდებულო შესარჩევი გამოცდის საფუძველზე. 

პროგრამის ენის ცოდნის დადგენის მიზნით, ყველა აპლიკანტი ვალდებულია გაიაროს  გასაუბრება. გასაუბრების ვიდეოჩანაწერი აიტვირთება უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე და იქნება ხელმისაწვდომი განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროსთვის.

გასაუბრებისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდით შემდეგ მისამართზე:

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 33, მე-4 სართული.

Skype:  TSMU_IRD
 
სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

აბიტურიენტის განცხადება;
4 ფოტოსურათი 3x4-ზე (როგორც დაბეჭდილი, ისე ელექტრონული ვერსია CD);
მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
სრული/ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
სრული/ზოგადი განათლების ბოლო 2 წლის განმავლობაში უცხო ქვეყანაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი;


სწავლის მსურველმა, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროში დოკუმენტაციის წარდგენამდე, უნდა მოახდინოს უცხოეთში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების აღიარება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (www.eqe.ge   ელ-ფოსტა: info@nea.ge ). 

ყველა დოკუმენტი უნდა ითარგმნოს ქართულ ენაზე და დადასტურდეს ნოტარიულად. არასრული დოკუმენტაციის შემთხვევაში საბუთები არ მიიღება განსახილველად. 

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან ვიზიტის დაჯავშნისთვის გაყევით ბმულს.