ფიზიოლოგიის დეპარტამენტი


საგამოცდო საკითხები და ქვესაკითხები

სტუდენტთა შეფასების კრიტერიუმები  

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები-2019-20

Webinar - teaching course - Physiology 1

Webinar- teaching course - Physiology 2

Вебинар-учебный курс - Физиология 1

Вебинар-учебный курс - Физиология 2

ვებინარი- სასწავლო კურსი - ფიზიოლოგია 1

ვებინარი- სასწავლო კურსი - ფიზიოლოგია 2