ფიზიოლოგიის დეპარტამენტი

სამიზნე საკითხები/ქვესაკითხები - დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამის სტუდენტებისთვის 2023/24

სამიზნე საკითხები/ქვესაკითხები -  დიპლომირებული სტომატოლოგის პროგრამის სტუდენტებისათვის 2023/24

სამიზნე საკითხები/ქვესაკითხები -  საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისათვის 2023/24

სამიზნე საკითხები/ქვესაკითხები -  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 2023/24

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები - 2023/24


LO - Phys. - mod. 9,10

LO - ANS
LO - Cell Membr. + Excit.
LO-CNS
LO-CNS+EEG
LO-condact.,recept.
LO-contraction
LO-EEG+Behavir.
LO-Endocrinology
LO-Transmis.

LO - Phys. -  mod. 11,12

LO-Blood
LO-Diges., Absorpt.
LO-Excretion
LO-Heart
LO-Respiration
LO-Thermoreg.


23-24-пром.оцен.-мод.9,10,11,12

23-24-пром.оцен.-физиол.-мод.9,10,11,12

23-24-ქულები-არამოდულ.-Geo+Rus-Eng

სტუდენტის ცოდნის შუალედური შეფასების მეთოდები/ნაწილები სასწავლო მოდულებში 9, 10, 11, 12

Intermediate Evaluation Methods/Parts of Student’s Knowledge In teaching modules 9, 10, 11, 12

სტუდენტის ცოდნის შუალედური შეფასების მეთოდები/ნაწილები ადამიანის ფიზიოლოგიაში სასწავლო მოდულებში # 9, 10, 11, 12 (Geo, Eng, Rus)

ЦЕЛЕВЫЕ ВОПРОСЫ / ПОДВОПРОСЫ для студентов программы Дипломированного Медика (по модулям # 9, 10, 11, 12)

ЦЕЛЕВЫЕ ВОПРОСЫ / ПОДВОПРОСЫ (Физиология 1, Физиология 2 ) для студентов программы Дипломированного Стоматолога