ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი

აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები

ლექციების და პრაქტიკუმების თემატური-გეგმები