კურორტოლოგიის და ფიზიოთერაპიის დეპარტამენტი

მედიცინის ფაკულტეტი - კურორტოლოგია, ფიზიოთერაპია და სამკურნალო ტურიზმი

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი - ფიზიოთერაპია და კურორტოლოგია  I

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი - ფიზიოთერაპია და კურორტოლოგია  II

Faculty of Medicine HEALTH RESORT THERAPY AND PHYSIOTHERAPY   WITH MEDICAL TOURISM

Faculty of Physical  Medicine and Rehabilitation  PHYSIOTHERAPY AND  HEALTH  RESORT THERAPY   I

Faculty of Physical  Medicine and Rehabilitation  PHYSIOTHERAPY AND  HEALTH  RESORT THERAPY   I I

Медицинский факультет - Курортология, физиотерапия, лечебный туризм


სალექციო კურსის, სემინარების და პრაქტიკული მეცადინეობების თემატური გეგმა. ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტისთვის. 3 კურსი V სემესტრი. 2019-2020 ს.წ.

საგამოცდო საკითხები ფიზიოთერაპია და კურორტოლოგია l. ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტისთვის. 3 კურსი  V სემესტრი 2019-2020 ს.წ. 

საგამოცდო საკითხები ფიზიოთერაპია და კურორტოლოგია 2. ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტისთვის. 3 კურსი VI სემესტრი 2019-2020 ს.წ.

საგამოცდო საკითხები ფიზიოთერაპია და კურორტოლოგია 2 . ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტისთვის. გაზაფხულის სემესტრი 2019-2020 ს.წ.