მიკრობიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები

აკადემიური კონსულტაციების განრიგი

ლექცია-პრაქტიკუმების თემატური გეგმა - მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტებისთვის

ლექცია-პრაქტიკუმების თემატური გეგმა საბაკალავრო პროგრამებისთვის

ლექცია-პრაქტიკუმების ცხრილი

საგამოცდო საკითხები -  ფარმაციის და ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტებისთვის-2019-20 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები-მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტებისთვის -2019-20 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები, ქვესაკითხები - პროფესიული პროგრამებისთვის-2019-20 სასწავლო წელი

საგამოცდო საკითხები ქვესაკითხები - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტისთვის-2019-20 სასწავლო წელი

ტიპობრივი საგამოცდო კითხვები- მიკრობიოლოგია II

ტიპობრივი საგამოცდო ტესტები

Criteria for students programme estimation

General plan of cours

Критерии  оценки

Тематический план лекции и практических занятити (1)

Тематический план лекции и практических занятити