ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტი

ლექცია და პრაქტიკუმების თემატური გეგმა

საგამოცდო საკითხები და ქვესაკითხები

აკადემიური მოსწრების შეფასების კრიტერიუმები

საგამოცდო საკითხები, 2019-2020 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის