ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტი

ლექცია- პრაქტიკუმების თემატური გეგმა მედიცინის ფაკულტეტისათვის
აკადემიური კონსულტაციების განრიგი
საგამოცდო საკითხები მედიცინის ფაკულტეტისათვის
ლექცია-პრაქტიკუმების ცხრილი
საგამოცდო  საკითხები ,,ბიოსტატისტიკა და კვლევის საფუძვლები"საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის (IV სემესტრი)
საგამოცდო საკითხები ,,ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა"საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის (VI სემესტრი)
საგამოცდო საკითხები ,,გამოყენებითი ეპიდემიოლოგია -I" საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის (VII სემესტრი)
საგამოცდო საკითხები ,,ეპიდემიოლოგიის საფუძვლები" საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის (V სემესტრი)